CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Ngày đăng Oct, 26 2023

Đóng góp cho xã hội là một phần trong hệ giá trị Văn hóa DK Pharma. Công ty đã thực hiện nhiều Chương trình, dự án về phát triển cộng đồng ở nhiều địa phương trên cả nước. Trong đó, tiêu biểu là các dự án về bảo tồn, quy hoạch, phát triển dược liệu, “Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm” (Chương trình OCOP), tư vấn trực tiếp cho một số doanh nghiệp cộng đồng,…

1. Tư vấn phát triển sản phẩm, doanh nghiệp

Tư vấn phát triển sản phẩm

- Hợp đồng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm Trà túi lọc, hoa khô từ Trà hoa vàng cho Công ty CP Kinh doanh Lâm sản Đạp Thanh, thực hiện năm 2015, tiếp tục nâng cấp từ 2016 đến nay. Sản phẩm trà túi lọc được công nhận 4 sao trong Chương trình OCOP Quảng Ninh năm 2016, sản phẩm Hoa trà hoa vàng được công nhận 4 sao năm 2018, công nhận 5 sao năm 2019.

- Hợp đồng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất trà túi lọc, trà tan Nấm Linh chi cho HTX Nông trang Quảng La.

Sản phẩm Hoa trà hoa vàng Ba Chẽ của Công ty CP Kinh doanh Lâm Sản Đạp Thanh đạt xếp hạng 5 sao trong Chương trình OCOP Quảng Ninh

(Sản phẩm được Công ty CP Dược khoa tư vấn, phát triển)

Tư vấn phát triển doanh nghiệp

- Tư vấn phát triển Công ty CP Kinh doanh Lâm sản Đạp Thanh (Thôn Bắc Xa, X. Đạp Thanh, H. Ba Chẽ, T. Quảng Ninh), thực hiện theo hợp đồng tư vấn từ năm 2015-2020. Trọng tâm phát triển các sản phẩm từ Trà hoa vàng.

- Tư vấn phát triển HTX Cộng đồng Nặm Đăm (Thôn Nặm Đăm, X. Quản Bạ, H. Quản Bạ, T. Hà Giang), thực hiện theo hợp đồng tư vấn từ năm 2015-2020. Trọng tâm phát triển các sản phẩm từ dược liệu, dịch vụ tắm lá thuốc.

 

Hoạt động tư vấn Công ty CP Kinh doanh Lâm sản Đạp Thanh (2014)

(Ông Trần Văn Ơn - Trưởng đoàn công tác)

2. Tư vấn xây dựng, triển khai Chương trình OCOP

 Tư vấn xây dựng Đề án Chương trình OCOP

a) Cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Tư vấn “Nghiên cứu, xây dựng Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm”, do Văn Phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới - Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, thời gian thực hiện trong năm 2017 (đã được cụ thể hóa bằng Quyết định số 490/2018/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm).

Hội nghị toàn quốc Hướng dẫn điều tra cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Đề án Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm, tại Quảng Nam, ngày 6/6/2017

(Công ty CP Dược khoa là đơn vị tư vấn duy nhất thực hiện nghiên cứu, xây dựng Thuyết minh Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” cho Bộ Nông nghiệp và PTNT; Ông Trần Văn Ơn - diễn giảng tại Hội nghị)

Họp báo về triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm, ngày 17/5/2018

(Công ty CP Dược khoa là đơn vị tư vấn, tham mưu Tờ trình, dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án cho Bộ Nông nghiệp và PTNT trình Thủ tướng Chính phủ; Ông Trần Văn Ơn - báo cáo tại Hội nghị)

Hội thảo góp ý Đề án Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm, tại Thừa Thiên Huế, ngày 24/10/2017

(Công ty CP Dược khoa là đơn vị tư vấn duy nhất thực hiện nghiên cứu, xây dựng Thuyết minh Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” cho Bộ Nông nghiệp và PTNT; Ông Trần Văn Ơn báo cáo tại Hội nghị)

Hội nghị góp ý hoàn thiện Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm, tại Hà Nội, ngày 12/11/2018

(Công ty CP Dược khoa là đơn vị tư vấn duy nhất thực hiện nghiên cứu, xây dựng Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm cho Bộ Nông nghiệp và PTNT, tham gia tham mưu Tờ trình, dự thảo Quyết định phê duyệt cho Bộ Nông nghiệp và PTNT trình Thủ tướng Chính phủ; Ông Trần Văn Ơn - báo cáo tại Hội nghị)

b) Cấp tỉnh

- Tư vấn nghiên cứu, xây dựng Đề án “Tỉnh Quảng Ninh - Mỗi xã, phường một sản phẩm”, giai đoạn 2013-2016 do Ban Xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh chủ trì, thời gian thực trong năm 2013.

-  Tư vấn nghiên cứu, xây dựng Đề án “Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh”, giai đoạn 2017-2020, do Ban Xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh chủ trì, thời gian thực trong năm 2017.

- Tư vấn Nghiên cứu, xây dựng “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam”, do Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam chủ trì, thời gian thực hiện trong năm 2017.

- Tư vấn Nghiên cứu, xây dựng “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Giang”, do Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Giang - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang chủ trì, thời gian thực hiện trong năm 2017.

- Tư vấn Nghiên cứu, xây dựng “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lào Cai”, do Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai chủ trì, thời gian thực hiện trong năm 2018.

Tư vấn triển khai Chương trình OCOP

a) Cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Dự án “Nghiên cứu, xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm của Chương trình OCOP”, do Văn Phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới - Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, thời gian thực hiện trong năm 2018 (được cụ thể hóa bằng Quyết định số 1048/2019/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm).

- Dự án Nghiên cứu “Biên soạn, hoàn thiện và phát hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (Sổ tay OCOP)”, do Văn Phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới - Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, thời gian thực hiện trong năm 2019. 

b) Cấp tỉnh

- Tư vấn phối hợp thực hiện Đề án “Tỉnh Quảng Ninh - Mỗi xã, phường một sản phẩm”, giai đoạn 2013-2016 do Ban Xây dựng NTM tinh Quảng Ninh chủ trì, thời gian thực hiện từ 2014-2016.

- Tư vấn phối hợp thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh”, giai đoạn 2017-2020 do Ban Xây dựng NTM tinh Quảng Ninh chủ trì, thời gian thực hiện từ 2017-2018.

- Tư vấn phối hợp thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bắc Kạn”, giai đoạn 2017-2020 do Văn Phòng NTM và Giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn chủ trì, thực hiện trong năm 2017-2020.

- Tư vấn phối hợp thực hiện “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam”, Chi cục Phát triển Nông thôn Quảng Nam - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam chủ trì, thời gian thực hiện năm 2018, năm 2019.

- Tư vấn phối hợp thực hiện “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Vĩnh Phúc”, do Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, thời gian thực hiện năm 2019.

c) Cấp huyện

- Tư vấn phối hợp thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, do Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hoành Bồ chủ trì, thực hiện trong năm 2014.

- Tư vấn phối hợp thực hiện “Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Tiên Phước” (tỉnh Quảng Nam), do Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tiên Phước chủ trì, thời gian thực hiện năm 2018-2019.

- Tư vấn phối hợp thực hiện “Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Tây Giang” (tỉnh Quảng Nam), do Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tây Giang chủ trì, thời gian thực hiện năm 2019.

- Tư vấn phối hợp thực hiện “Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Mộc Châu” (tỉnh Sơn La), do Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mộc Châu chủ trì, thời gian thực hiện năm 2019-2020.

Giới thiệu Chương trình OCOP, giai đoạn 2013-2016 tại Hội nghị trực tuyến về tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới Quảng Ninh năm 2013

 (Sau khi nghe Ông Trần Văn Ơn báo cáo nội dung Chương trình OCOP, Ông Phạm Minh Chính - Bí thư Tỉnh ủy Quảnh Ninh – nay là Thủ tướng Chính phủ đã kết luận thống nhất triển khai Chương trình OCOP tại Quảng Ninh, giao các Sở, ngành phối hợp với Ban XD Nông thôn mới hoàn thiện các thủ tục để triển khai Chương trình này)

Bằng khen đã thành tích, đóng góp trong tư vấn, phối hợp triển khai Chương trình OCOP tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2013-2016.

(Công ty CP Dược khoa vinh dự được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen tại Hội nghị Tổng kết Chương trình OCOP Quảng Ninh, giai đoạn 2013-2016)

 

Hội nghị Triển khai “Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh”, giai đoạn 2017-2020, tại Hạ Long, ngày 04/07/2017

(Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - chủ trì; Ông Trần Văn Ơn, Tư vấn trưởng Chương trình OCOP - báo cáo tại Hội nghị)

 

Hội nghị Triển khai “Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh”, giai đoạn 2017-2020, tại Hạ Long, ngày 04/07/2017

(Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - chủ trì; Ông Trần Văn Ơn, Tư vấn trưởng Chương trình OCOP - báo cáo tại Hội nghị)

Hoạt động tư vấn tại cơ sở của Chương trình OCOP tỉnh Bắc Kạn

(Ông Trần Văn Ơn - Tư vấn Trưởng Chương trình OCOP tham gia đoàn công tác của OCOP tỉnh Bắc Kạn)

Hoạt động tư vấn tại cơ sở của Chương trình OCOP tỉnh Bắc Kạn

(Ông Mai Thành Trung, Ông Trần Kiên - Công ty CP Dược khoa tham gia đoàn công tác của OCOP tỉnh Bắc Kạn)

Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2018

(Ông Trần Văn Ơn tham gia thành viên Hội đồng, Ông Mai Thành Trung thư ký Hội đồng Đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP)

Hội nghị Hướng dẫn, thống nhất Công tác đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam năm 2018, 

(Ông Lê Muộn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Quảng Nam - chủ trì; Ông Trần Văn Ơn, Ông Mai Thành Trung - diễn giảng tại Hội nghị)

Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam năm 2018, 2019

(Ông Trần Văn Ơn tham gia thành viên Hội đồng, Ông Mai Thành Trung thư ký Hội đồng Đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP)

Hội nghị Tập huấn Đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai năm 2018

(Ông Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai - chủ trì; Ông Trần Văn Ơn, Ông Mai Thành Trung - diễn giảng tại Hội nghị)

Hội nghị thông qua Nội dung Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2019-2020

(Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - chủ trì; Ông Trần Văn Ơn, Ông Nguyễn Thế Cường báo cáo tại Hội nghị)

1800 59 99 77