CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Ngày đăng Apr, 28 2018

Ngày 27/4 vừa qua, tại trụ sở công ty số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, công ty Cổ phần Dược Khoa đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

 

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược Khoa (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

Trụ sở chính: Số 9 Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

GCNĐKDN: số 0101326329 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/08/2002, thay đổi lần thứ 7 ngày 25/07/2017.

Vào hồi 08 giờ 30 ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại Văn phòng công ty, số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dược Khoa (sau đây gọi tắt là “Cuộc họp ĐHĐCĐ/ Đại hội”) đã được khai mạc.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Thành phần tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông/ đại diện cổ đông Công ty cổ phần Dược Khoa.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông đại diện cho 98,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã có mặt. Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo nội dung ghi tại điểm 2 Mục I Phần B của Biên bản này.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Bà Nguyễn Thị Bích Thùy thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

2. Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

  • Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 2.992.910 cổ phần
  • Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.992.910 cổ phần
  • Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 23 cổ đông
  • Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
  • Tổng số cổ đông/ người được ủy quyền tham dự Đại hội: 23 cổ đông đại diện cho 2.941.250 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 98,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả tổng hợp lúc 09 giờ (Phụ lục Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Lúc 9 giờ 30 phút, tổng số cổ đông/ người được uỷ quyền tham dự Đại hội: 24 cổ đông đại diện cho 2.961.450 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 98,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Bà Nguyễn Thị Bích Thùy thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

4. Bà Nguyễn Thị Bích Thùy thay mặt Ban tổ chức thông qua Chương trình Đại hội và trình ĐHĐCĐ cho ý kiến biểu quyết. 

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

5. Bà Nguyễn Thị Bích Thùy giới thiệu Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

6. Chủ tọa cử Ban Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ để ghi Biên bản cuộc họp gồm:

Bà: Nguyễn Hương Giang

Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Đào

Thành viên

Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm:

Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng

Trưởng ban

Bà: Vũ An Phượng

Thành viên

Ông: Lưu Quang Sáng

Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

II. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

1. Báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

Ông Nguyễn Trường Giang – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo hoạt động tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Chi tiết tại Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 ) và trình ĐHĐCĐ cho ý kiến biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành

2.766.640 phiếu

Chiếm 93,42% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành

180.810 phiếu

Chiếm 6,11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến

14.000 phiếu

Chiếm 0,47% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Thảo luận tại cuộc họp: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) không thống nhất thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đề nghị Công ty hạch toán các khoản nợ đối với Nhà nước theo quy định.

2. Báo cáo của HĐQT

Ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch HĐQT báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT và  định hướng năm 2018 (Chi tiết tại Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018) và trình ĐHĐCĐ cho ý kiến biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành

2.766.640 phiếu

Chiếm 93,42% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành

180.810 phiếu

Chiếm 6,11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến

14.000 phiếu

Chiếm 0,47% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Thảo luận tại cuộc họp: SCIC không thống nhất thông qua báo cáo của HĐQT và đề nghị Công ty hạch toán các khoản nợ đối với Nhà nước theo quy định.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Bà Trương Thanh Nhàn – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017, kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát, tình hình quản lý và điều hành của Công ty, kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Kiểm soát (Chi tiết tại Báo cáo của Ban kiểm soát ) và trình ĐHĐCĐ cho ý kiến biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành

2.780.640 phiếu

Chiếm 93,89% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành

180.810 phiếu

Chiếm  6,11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến

 0 phiếu

Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Thảo luận tại cuộc họp: SCIC không thống nhất thông qua báo cáo của BKS và đề nghị Công ty hạch toán các khoản nợ đối với nhà nước theo quy định.

4. Bổ sung nội dung xin thông qua tại Đại hội

Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về việc bổ sung Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án nhà máy sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng của Ban Quản lý Dự án Nhà máy Bắc Ninh vào nội dung chương trình cuộc họp.

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

5. Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng

Ông Phạm Đình Quyết – Trưởng Ban Quản lý Dự án báo cáo tình hình thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng (Chi tiết tại Báo cáo số 01/BC-BQLDA) và trình ĐHĐCĐ cho ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo Tổng mức đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành

2.780.640 phiếu

Chiếm 93,89% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành

0 phiếu

Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến

 180.810  phiếu

Chiếm 6,11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

6. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch HĐQT trình ĐHĐCĐ Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (Chi tiết tại Tờ trình số 05-18/TTr-HĐQT-DK) và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành

2.780.640 phiếu

Chiếm 93,89% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành

180.810 phiếu

Chiếm  6,11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến

0 phiếu

Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Thảo luận tại cuộc họp: SCIC không thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và đề nghị Công ty hạch toán các khoản nợ đối với nhà nước theo quy định.

7. Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch HĐQT trình ĐHĐCĐ Tờ trình về việc thông qua quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2018 (Chi tiết tại Tờ trình số 02-18/TTr-HĐQT-DK) và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành

2.780.640 phiếu

Chiếm 93,89% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành

 180.810  phiếu

Chiếm 6,11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến

0 phiếu

Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Thảo luận tại cuộc họp: SCIC thống nhất thông qua quỹ thù lao hàng tháng dành cho HĐQT và BKS. Tuy nhiên, về việc thưởng 30% phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, SCIC không thống nhất thông qua và đề nghị xem xét nội dung này tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2018.

8. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

  Ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch HĐQT trình ĐHĐCĐ Tờ trình về việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh (Chi tiết tại Tờ trình số 03-18/TTr-HĐQT-DK) và sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành

2.961.450  phiếu

Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành

0 phiếu

Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến

0 phiếu

Chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

9. Tờ trình về việc thông qua chủ trương lập dự án, báo cáo khả thi mở rộng nhà máy

Ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch HĐQT trình ĐHĐCĐ Tờ trình về việc thông qua chủ trương lập dự án, báo cáo khả thi mở rộng nhà máy (Chi tiết tại Tờ trình số 04-18/TTr-HĐQT-DK) và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành

2.961.450  phiếu

Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành

0 phiếu

Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến

0 phiếu

Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

 

10. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018

Ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch HĐQT trình ĐHĐCĐ Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018 (Chi tiết tại Tờ trình số 01-18/TTr-HĐQT-DK và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành

2.961.450  phiếu

Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành

0 phiếu

Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến

0 phiếu

Chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Thảo luận tại cuộc họp, SCIC có ý kiến như sau:

  1.  Đề nghị Công ty triển khai sớm việc lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán độc lập nhằm tránh việc kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ do hạn chế phạm vi kiểm toán đối với khoản mục: hàng tồn kho, tiền mặt và các khoản mục khác trên Báo cáo tài chính.
  2.  Đề nghị Công ty thực hiện đánh giá khả năng thu hồi và lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định hiện hành đối với 02 khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán.

III. Các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua

STT

Nội dung đã được thông qua

Tỷ lệ tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

1

Báo cáo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

93,42%

2

Báo cáo của HĐQT

93,42%

3

Báo cáo của Ban Kiểm soát

93,89%

4

Báo cáo Báo cáo Tổng mức đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng

93,89%

5

Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

93,89%

6

Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2018

93,89%

 

7

Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

100%

8

Tờ trình về việc thông qua chủ trương lập dự án, báo cáo khả thi mở rộng nhà máy

100%

9

Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018

100%

IV. Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Nguyễn Hương Giang thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Đại hội nhất trí 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành thông qua.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dược Khoa kết thúc vào lúc 11 giờ 50 cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi 11h50 ngày 27 tháng 4 năm 2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dược Khoa kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 07 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành thông qua. Nghị quyết, các báo cáo và các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dược Khoa là một phần không tách rời của Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

 

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Hương Giang

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Trường Giang

1. Biên bản kiểm phiếu:/assets/uploads/news/files/Bien%20ban%20kiem%20phieu(1).doc

1800 59 99 77