CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0936.668.010 - 0936.668.020

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Khoa

Ngày đăng Nov, 21 2019

Ngày 20/11/2019 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Khoa họp về việc thông qua phương án thực hiện mua lại cổ phần ưu đãi của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ đồng thời thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Nội dung Nghị quyết HĐQT như sau:

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án thực hiện mua lại cổ phần ưu đãi của người lao động Công ty cổ phần Dược Khoa nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

 1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Khoa
 2. Mã cổ phiếu: DKP
 3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 5. Tổng số cổ phiếu nắm giữ trước khi thự hiện giao dịch: 11.000 cổ phiếu
 6. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại làm cổ phiếu quỹ: 12.000 cổ phiếu (tương đương 0,42% tổng số cổ phiếu phát hành). Danh sách chi tiết đính kèm.
 7. Mục đích mua lại: Mua lại cổ phấn ưu đãi của người lao động do nghỉ việc trước thời hạn cam kết.
 8. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế.
 9. Giá mua: 10.200đồng/cổ phiếu (Theo báo cáo kiểm toán số 010419.001/BCTC.KT7 ngày 01/04/2019).
 10. Tổng giá trị mua lại cổ phiếu dự kiến: 122.400.000VNĐ.

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi hai triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn).

 1. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận không qua sàn giao dịch.
 2. Thời gian thực hiện giao dịch: Sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán/sở giao dịch chứng khoán nhà nước.

Điều 2: Thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 theo quy định Pháp luật với những nội dung sau:

 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
 2. Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 là ngày 18/12/2019.

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục để mua lại cổ phần cam kết làm cổ phiếu quỹ theo phương án đã được phê duyệt và thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Điều 4: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Nghị quyết họp Hội Đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Khoa về việc mua lại cổ phần cam kết và triệu tập họp ĐHĐCĐ