CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nghị Quyết và Biên Bản họp Đại Hội Đồng cổ đông bất thường năm 2019

Ngày đăng Dec, 28 2019

Vào ngày 28 tháng 12, Công ty cổ phần Dược Khoa đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đúng theo quy định của Pháp luật và Điều Lệ công ty

Dưới đây là toàn văn Nghị quyết và Biên bản cuộc họp đã được thông qua tại Đại hội, 

Kính trình Quý cổ đông

1. Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

2, Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

 

1800 59 99 77