CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0936.668.010 - 0936.668.020

Thông báo chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và thời hạn thanh toán

Ngày đăng Jul, 05 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Số: 64-17/TB-HĐQT-DK                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                             Hà nội, ngày 01 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và thời hạn thanh toán)

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 công ty cổ phần Dược Khoa  ngày 21/4/2017;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 công ty cổ phần Dược Khoa ngày 21/4/2017,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Khoa trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc đăng ký mua cổ phần theo Phương án chào bán cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
2. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần Dược Khoa
3. Tỷ lệ phát hành: 5:1 (tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/6/2017, cổ đông sở hữu 05 (năm) cổ phần sẽ được quyền mua thêm 01 (một) cổ phần mới).
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 504.202 cổ phần.
5. Giá chào bán: 10.300 đồng/ cổ phần.
6. Cổ đông đăng ký mua cổ phần theo Phiếu đăng ký mua cổ phần (gửi kèm).
7. Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác: theo Phiếu chuyển quyền ưu tiên đăng ký mua cổ phần (gửi kèm).

  • Trường hợp cổ đông không có ý kiến, không trả lời được hiểu là từ chối quyền mua.
  • Thời gian đăng ký mua hoặc chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 15/7/2017.

8. Thời gian và hình thức nộp tiền
9. Thời gian nộp tiền:  Trước ngày 25/8/2017.

  • Gửi Phiếu đăng ký mua cổ phần hoặc Phiếu chuyển quyền ưu tiên đăng ký mua trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến:

            Phòng Hành chính - Nhân sự, Công ty Cổ phần Dược Khoa.

            Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

            Điện thoại: 0243 972 8754 (máy lẻ:101, 102)            Fax:   (024).3 972 8753 

  • Hình thức thanh toán:

           Thanh toán trực tiếp tại Công ty hoặc Chuyển khoản vào tài khoản: Công ty cổ phần Dược Khoa

           Số: 26810006666669, Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thái Hà

Nếu việc đăng ký mua hoặc thanh toán không được thực hiện đúng hạn như thông báo này thì cổ đông đó coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua.
Kính đề nghị Quý vị cổ đông thực hiện đúng thời gian theo thông báo này.
            Trân trọng thông báo./.                                                

Các giấy tờ gửi kèm:                                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Phiếu đăng ký mua cổ phần                                                                                                            CHỦ TỊCH

- Phiếu chuyển quyền mua cổ phần                                                                                          Nguyễn Trường Giang

                                                                                                                                                              (Đã ký)