CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Ngày đăng Aug, 04 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*********
 
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC HOÃN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Theo thông báo ngày 13 tháng 6 năm 2016 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Công ty dự định tổ chức buổi đại hội vào hồi: 7h30’, ngày 24 tháng 6 năm 2016. Tuy nhiên, do một số lý do khách quan nên buổi đại hội sẽ lùi lại đến thời điểm phù hợp.
Thời gian chính thức sẽ được thông báo cụ thể và bằng văn bản tới các cổ đông đã xác nhận tham dự Đại hội.
Trân trọng thông báo./.
                                          Hà Nội,ngày 22 tháng 6 năm 2016

TM. BAN TỔCHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
TRẦN VĂN ƠN

1800 59 99 77