CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0936.668.010 - 0936.668.020

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày đăng Apr, 11 2017

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Khoa trân trọng kính mời Quý vị cổ đông của công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty: thời gian: 07h30 ngày 21/4/2017, địa điểm: Hội trường Khách sạn Sài gòn - Hà Nội, số 80 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

THƯ MỜI HỌP 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi:        QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Khoa;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Khoa trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty:

Thời gian: 07h30 ngày 21/4/2017

Địa điểm:  Hội trường Khách sạn Sài gòn - Hà Nội

                 Số 80 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội     

Nội dung:

- Báo cáo hoạt động tài chính, sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng năm 2017

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và định hướng năm 2017

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ để đảm bảo nguồn vốn xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Quế Võ II- Bắc Ninh

- Thông qua việc nâng mức đầu tư xây dựng nhà máy từ 57,11 tỷ lên 70,196 tỷ

- Thông qua số lượng và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, thay thế 01 thành viên BKS

- Thông qua quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2016

- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017

- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017

  • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Lưu ý:

            Cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền; Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (nếu có) theo các mẫu đính kèm trước 14h00 ngày 14/04/2017.

Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo bản gốc CMTND/Hộ chiếu còn giá trị hiệu lực, bản sao ĐKKD, thư mời (bản gốc), Giấy ủy quyền (trong trường hợp được được ủy quyền) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.

Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng trên website của Công ty Cổ phần Dược Khoa tại địa chỉ http://dkpharma.vn

            Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Dược Khoa:

Phòng HCNS - Công ty CP Dược Khoa

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 043 972 8754/ 043 933 2607 (máy lẻ:101, 102)                 Fax:   (04).3 972 8753 

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự!

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

(Đã ký)

1. Giấy xác nhận tham dự đại hội

2.1 Giấy ủy quyền tham dự đại hội cá nhân

2.2 Giấy ủy quyền tham dự đại hội theo nhóm

3. Đơn ứng cử thành viên HĐQT - BKS

4.1 Đơn đề cử thành viên HĐQT - BKS cá nhân

4.2 Đơn đề cử thành viên HĐQT - BKS theo nhóm

5. Mẫu sơ yếu lí lịch

7. Báo cáo của BKS CTCPDK trình ĐHCĐ thường niên năm 2017

8. Báo cáo hoạt động HĐQT và phương hướng năm 2017

9. Báo cáo hoạt động tài chính về KHSXKD năm 2016

10. Báo cáo quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2016

11. Tờ trình v/v lựa chọn kiểm toán độc lập

12. Tờ trình v/v tăng số lượng HĐQT và BKS

13. Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ để đảm bảo nguồn vốn xây dựng nhà máy tại KCN Bắc Ninh 

14. Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT và BKS

15. Tờ trình xin phê duyệt tổng mức đầu tư cho dự án nhà máy sản xuất